Tủ cấy vi sinh loại thổi ngang
Tủ cấy vi sinh loại thổi đứng