Dùng trọng việc phá mẫu để phân tích các chỉ tiêu như: COD, TOC, phosphate tổng và nitơ tổng.